Download

Documentation

Software for WindowsSoftware for
Windows
Software for<br> LinuxSoftware for
Linux
DocumentationDocumentation PresentationsPresentations Digital mapsDigital maps Video lessonsVideo lessons
Documentation Date Size File
 GIS Panorama
GIS "Panorama" PARB.00046-06 Description of application31.08.2021659 Kb
GIS "Panorama" PARB.00046-06 Mô tả ứng dụng31.08.2021593 Kb
GIS "Panorama" PARB.00046-06 User guide05.04.20237 Mb
GIS "Panorama" PARB.00046-06 Hướng dẫn cho tác nghiệp viên31.08.20215,6 Mb
GIS "Panorama" PARB.00046-06 Technology of digital topographic maps creating and updating31.08.20215 Mb
GIS "Panorama" PARB.00046-06 Generalization of DTM31.08.20216,3 Mb
GIS "Panorama" PARB.00046-06 Tổng quát hóa bản đồ địa hình điện tử. Cẩm nang cho tác nghiệp viên31.08.20216,6 Mb
 Applied tasks
GIS "Panorama" PARB.00046-06 Applied tasks. Editor of classifier31.08.20211,3 Mb
GIS "Panorama" PARB.00046-06 Những bài toán ứng dụng. Biên tập bộ phân loại31.08.20211,6 Mb
GIS "Panorama" PARB.00046-06 Applied tasks. Preparation for publication31.08.20212,7 Mb
GIS "Panorama" PARB.00046-06 Biên tập Chế bản. Hướng dẫn sử dụng31.08.20213,8 Mb
GIS "Panorama" PARB.00046-06 Applied tasks. Editor of vector map31.08.20213,5 Mb
GIS "Panorama" PARB.00046-06 Các bài toán ứng dụng. Bộ biên tập bản đồ vector31.08.20214,3 Mb
GIS "Panorama" PARB.00046-06 Applied tasks. Database. Part 119.01.20221,9 Mb
GIS "Panorama" PARB.00046-06 Applied tasks. Database. Part 230.12.2021803 Kb
GIS "Panorama" PARB.00046-06 Applied tasks. Database. Part 330.12.2021883 Kb
GIS "Panorama" PARB.00046-06 Applied tasks. Quality control of vector map31.08.20211,7 Mb
GIS "Panorama" PARB.00046-06 Kiểm tra chất lượng bản đồ vector31.08.2021953 Kb
GIS "Panorama" PARB.00046-06 Applied tasks. Import and export data of format ArcSDE to DB Oracle31.08.20216,7 Mb
GIS "Panorama" PARB.00046-06 Các bài toán ứng dụng. Nhập và xuất dữ liệu định dạng ArcSDE vào CSDL Oracle31.08.20217 Mb
GIS "Panorama" PARB.00046-06 Applied tasks. Import and export data of Shapefile format31.08.2021505 Kb
GIS "Panorama" PARB.00046-06 Các bài toán ứng dụng. Nhập và xuất dữ liệu định dạng shp31.08.2021429 Kb
 Formats
GIS "Panorama" PARB.00046-06 The vector format is SXF. The structure of data is in binary form31.08.2021723 Kb
GIS "Panorama" PARB.00046-06 Định dạng vector SXF. Cấu trúc dữ liệu ở hệ nhị phân31.08.2021820 Kb
 GIS Panorama Mini
GIS Panorama Mini PARB.00082-01 User guide05.04.20223 Mb
GIS Panorama Mini PARB.00242-04 Applied tasks. DataBase. Part 121.09.20171,8 Mb
 GIS for force structures
GIS Operator SE PARB.00048-02 User’s guide11.10.20231,7 Mb
 Aeronautical software
Complex for AI documents preparation PARB.00127-01 User’s guide18.03.20247,8 Mb
Complex for AI documents preparation PARB.00127-01 System programmer’s guide18.03.20243,6 Mb
Complex for AI documents preparation PARB.00127-01 AICM database specification18.03.20242,4 Mb
Complex for AI documents preparation PARB.00127-01 Flight procedure designer guide07.06.20238,2 Mb
Complex for AI documents preparation PARB.00127-01 Aerodrome operator’s manual23.06.20232,1 Mb
Complex for AI documents preparation PARB.00127-01 Classifier description for preparation of aeronautical documents19.02.20242,2 Mb
 Server applications
GIS WebServer SE PARB.00165-01 Administrator31.08.20216,8 Mb
GIS WebServer SE PARB.00165-01 User guide31.08.202117,1 Mb
GIS Server PARB.00049-01 Administrator guide03.08.20216,3 Mb
GIS Server PARB.00049-01 Hướng dẫn dành cho người lập trình hệ thống31.08.20214,3 Mb
GIS WebToolKit SE PARB.00167-01 Programmer Manual23.08.202111,1 Mb
GIS WebService SE PARB.00160-01 System programmer guide03.08.202111,2 Mb
 Data bank
Data bank of digital maps and remote sensing of the Earth PARB.00033-03 Description of application03.08.20211 Mb
Data bank of digital maps and remote sensing of the Earth PARB.00033-03 System programmer’s guide24.10.20226,1 Mb
Data bank of digital maps and remote sensing of the Earth PARB.00033-03 User’s guide03.08.20218,1 Mb
Data bank of digital maps and remote sensing of the Earth PARB.00033-03 Database description24.10.20222,4 Mb
Data bank of digital maps and remote sensing of the Earth PARB.00033-02 System programmer's guide24.10.20225,2 Mb
Data bank of digital maps and remote sensing of the Earth PARB.00033-02 User’s guide24.10.202210,6 Mb
Data bank of digital maps and remote sensing of the Earth PARB.00033-02 Database description (Linux)24.10.20222,4 Mb